Bạn đang ghé thăm: Trang chủ

Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

Email In

Phương hướng và nhiệm vụ năm học mới 2011 - 2012

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 – 2012 

Năm học 2011 – 2012 diễn ra trong bối cảnh tình hình có những đặc điểm chính sau đây: 

- Đây là năm học đầu tiên toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chương trình công tác của Chính phủ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế trong nước chịu tác động mạnh của suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát đang có chiều hướng tăng cao, đời sống của cán bộ, giáo viên, sinh viên đang ngày càng khó khăn hơn.

- Đối với ngành giáo dục và đào tạo, đây là năm học thứ hai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 nhằm triển khai thực hiện: Kết luận 242-TB/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 2 khoá VIII; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Nghị quyết số 35/2009/QH 12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo. Và, là năm thứ ba thực hiện “Chương trình hành động của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012”

- Đối với Đại học Huế, đây là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ IV và là năm học bắt đầu nhiệm kỳ Giám đốc 2011-2016. Từ kết quả khảo sát của đoàn công tác Chính phủ và Hội nghị đánh giá hoạt động của mô hình đại học 2 cấp trong thời gian vừa qua, cơ chế tổ chức quản lý của Đại học Huế trong thời gian tới chắc chắn có những thay đổi theo hướng phân cấp mạnh hơn cho các trường thành viên. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các trường thành viên chủ động hơn trong các hoạt động của mình. Năm 2012, Đại học Huế sẽ tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức để đánh giá tổng kết kết quả hoạt động đào tạo, NCKH, xây dựng đội ngũ,... qua đó khẳng định uy tín, vị thế và quảng bá hình ảnh của Đại học Huế và các trường thành viên.

- Đối với trường ta, đây là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đổi mới toàn diện công tác quản lý, đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu”, trong đó trọng tâm là thực hiện “Chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường giai đoạn 2010-2012”

Trong bối cảnh đó, căn cứ vào Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ trọng tâm năm học, phương hướng, nhiệm vụ năm học của Đại học Huế, Trường Đại học kinh tế xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của năm học 2011-2012 như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng

Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ giáo viên và sinh viên, triển khai thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách mới của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, nâng cao tính tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Cụ thể:

- Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ viên chức – lao động và sinh viên toàn trường theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng khóa XI.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới quản lý giáo dục đại học” và các cuộc vận động lớn của ngành: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi bằng các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thành lập Đại học Huế.

- Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân các ngày lễ và sự kiện lịch sử trong năm.

- Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, đối thoại, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động của nhà trường.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, công tác theo dõi, đánh giá và nhận xét cán bộ đảm bảo mục đích ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật. Tiếp tục nghiên cứu các phương thức phù hợp để triển khai thực hiện việc “Đánh giá giáo viên qua sinh viên”, “Đánh giá cán bộ quản lý qua cán bộ công chức và lao động”.

2. Công tác đào tạo Đại học và Sau Đại học

Tập trung hoàn thiện công tác quản lý, điều hành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cụ thể:

- Tiếp tục hoàn thiện chuẩn năng lực nghề nghiệp đầu ra và thực hiện 3 công khai trong đào tạo theo hướng dẫn của Bộ.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm hoàn thiện từng bước công tác tổ chức quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với điều kiện nhà trường. Tiếp tục xây dựng các định hướng và giải pháp thực hiện “Đào tạo theo nhu cầu xã hội”. Xây dựng một số chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ cho cán bộ doanh nghiệp theo các chức danh. Tăng cường sự hợp tác với các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp để triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực tập, thực tế.

- Tích cực chuẩn bị các điều kiện để xin phép mở thêm một số chuyên ngành đào tạo mới mà xã hội đang có nhu cầu, khẩn trương ban hành các quy định về đào tạo bằng đại học thứ hai đối với sinh viên hệ chính qui học đồng thời.

- Hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy định về tổ chức, quản lý đào tạo chương trình tiên tiến. Hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức tốt công tác tuyển sinh và đào tạo chương trình Rennes, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

- Hoàn thành việc xây dựng các chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Khẩn trương ban hành quy định về biên soạn giáo trình để đẩy mạnh việc biên soạn, in ấn giáo trình.

- Tăng cường công tác quản lý đào tạo ở cấp Khoa và Bộ môn, tích cực triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đào tạo một cách chặt chẽ, thường xuyên.

- Tăng cường công tác quản lý đào tạo hệ không chính qui, thực hiện tốt quy chế để nâng cao chất lượng đào tạo. Mở rộng địa bàn hợp tác đào tạo để tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

- Tăng cường công tác quản lý đào tạo sau đại học, thực hiện nghiêm túc qui định đưa thông tin luận văn, luận án lên mạng. Cải tiến việc phân công giáo viên hướng dẫn, giao đề tài theo hướng học viên tham gia nghiên cứu trong định hướng nghiên cứu của cán bộ hướng dẫn để nâng cao chất lượng luận văn, luận án.

- Hoàn thành việc biên soạn lại chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ theo hệ thống tín chỉ theo hướng giảm số học phần trong chương trình đào tạo, tăng số tín chỉ trên một học phần. Đề nghị thay đổi môn thi tuyển sinh.

- Hoàn thành biên soạn và ban hành các quy định tạm thời về công tác quản lý đào tạo ĐH, SĐH, quản lý sinh viên, bản mô tả công việc, quy trình làm việc của từng chuyên viên, nhân viên.

- Xây dựng đề án xin phép Đại học Huế và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh vào năm 2012.

3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Hoàn thiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đưa công tác ĐBCL GD trở thành một hoạt động thường xuyên, từng bước hình thành “Văn hóa chất lượng” trong nhà trường.

Cụ thể:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm soát công tác khảo thí: đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả và phúc khảo, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Hoàn thiện công tác khảo sát “Sinh viên tốt nghiệp”, “Lấy ý kiến sinh viên đánh giá giáo viên”, xây dựng các báo cáo hàng năm phục vụ kịp thời công tác quản lý.

- Làm tốt chức năng “đầu mối” thực hiện “3 công khai” của nhà trường hàng năm đúng tiến độ.

- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài.

- Hoàn thành việc biên soạn để ban hành các quy định tạm thời về công tác khảo thí và công tác ĐBCL GD, bản mô tả công việc, quy trình làm việc của từng chuyên viên, nhân viên.

4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Nâng cao chất lượng hoạt động KHCN, coi NCKH là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá năng lực giảng viên và bình xét thi đua; mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, khuyến khích các cá nhân và đơn vị tìm kiếm các dự án hợp tác nghiên cứu, liên kết đào tạo với các tổ chức đơn vị nhằm đa dạng hoá, đa phương hoá trong hợp tác đào tạo và NCKH.

Cụ thể:

- Thực hiện tốt công tác quản lý khoa học trong tất cả các khâu: xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng, cấp phát kinh phí, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu đánh giá.

- Tổ chức tốt việc nghiệm thu, đánh giá các đề tài cấp Bộ đến hạn, đặc biệt là đề tài cấp bộ trọng điểm “Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bình Trị Thiên”. Thực hiện tốt qui định các đề tài phải có sản phẩm bài báo và đưa thông tin đề tài lên mạng.

- Xây dựng chương trình hợp tác về hoạt động KHCN giữa các trường có đào tạo Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Xây dựng và ban hành qui định chế độ khuyến khích đối với cán bộ có bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín ở nước ngoài.

- Triển khai tốt việc dạy về phương pháp NCKH trong sinh viên, tăng cường trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn để nâng cao chất lượng đề tài.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn đã ký. Xây dựng một số chương trình dự án mới trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu với Đại học nước ngoài và các Tổ chức quốc tế. Tích cực tham gia đấu thầu một số dự án tư vấn, đào tạo, đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ kể cả các Bộ khác (Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN) và chương trình KHCN cấp Bộ của Đại học Huế.

- Hoàn thành việc biên soạn để ban hành các quy định tạm thời về công tác quản lý hoạt động KHCN, HTQT và bản mô tả công việc, quy trình làm việc của từng chuyên viên, nhân viên.

5. Công tác tổ chức nhân sự và đổi mới quản lý

Tích cực đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cán bộ, đặc biệt là cán bộ giảng dạy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đưa mọi hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể:

- Tích cực tìm nguồn để bổ sung cán bộ giảng dạy. Đề cao vai trò chủ động của các đơn vị trực thuộc trong việc bổ sung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục rà soát lại qui hoạch cán bộ chuyên môn, xây dựng các chính sách và giải pháp tích cực để đẩy nhanh quá trình đào tạo nâng cao trình độ giáo viên và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

- Triển khai thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm bổ sung Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2009-2014 khi được Giám đốc Đại học Huế đồng ý, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy hoạch.

- Triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các qui định nội bộ đã được đề ra trong “Chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường giai đoạn 2010-2012” đang được tiến hành dỡ dang nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý.

- Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, chính xác, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động. Tăng cường công tác quản lý cán bộ. Nghiên cứu xây dựng một số chính sách để thu hút nhân lực có trình độ cao, khuyến khích cán bộ viên chức yên tâm công tác, phục vụ lâu dài.

- Tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2011- 2012.

- Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá nội dung ba công khai và định kỳ cập nhật thông tin để công khai với xã hội, thực hiện tốt qui chế công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đưa công tác này vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

- Hoàn thành việc biên soạn để ban hành các quy định tạm thời về công tác quản lý cán bộ, quản lý hành chính, quản lý xây dựng CSVC, trang thiết bị, chính sách thu hút nhân tài và bản tổng hợp mô tả công việc, quy trình làm việc của các vị trí chuyên viên, nhân viên toàn trường.

6. Công tác kế hoạch tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện đời sống

Tăng cường đầu tư mua sắm, xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, NCKH và quản lý theo hướng hiện đại hoá từng bước; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, sinh viên; đảm bảo công khai dân chủ trong việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, sinh viên.

Cụ thể:

- Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Ngân sách và chế độ kế toán hiện hành, triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tài chính giáo dục mới.

- Rà soát lại kế hoạch tài chính, cân đối các nguồn thu đảm bảo cho việc chi tăng lương, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án xây dựng Đại học Huế để triển khai sớm công trình nhà học tại khu Trường Bia.

- Rà soát lại qui chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh, đảm bảo công bằng hợp lý, nâng cao đời sống của cán bộ viên chức nhà trường. Triệt để thi hành chính sách tiết kiệm, tăng cường công tác tự kiểm tra và công khai tài chính.

7. Công tác Thông tin – Thư viện

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ bạn đọc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ tốt công tác quản lý và quảng bá hình ảnh của nhà trường.

Cụ thể:

- Tích cực bổ sung sách báo, giáo trình, tài liệu tham khảo cho Thư viện, từng bước xây dựng thư viện điện tử, kết nối với trung tâm học liệu Đại học Huế để nâng cao khả năng khai thác thông tin.

- Khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp website của trường, tổ chức hệ thống cung cấp thông tin đảm bảo chính xác, phong phú và cập nhật.

- Xây dựng và hoàn thiện mạng thông tin nội bộ, hệ thống địa chỉ email của cán bộ, giáo viên toàn trường..

- Hoàn thành việc biên soạn và ban hành các quy định tạm thời về công tác quản lý, chế độ phục vụ của Thư viện và công tác quản lý hệ thông thông tin của trường và bản mô tả công việc, quy trình làm việc của từng chuyên viên, nhân viên phục vụ.

8. Công tác sinh viên

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thái độ, động cơ học tập toàn diện, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm; đưa công tác sinh viên đi vào nề nếp có hiệu quả cao; giải quyết kịp thời mọi chế độ, chính sách, đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên.

Cụ thể:

- Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” có kiểm tra, đánh giá chặt chẽ. Tổ chức đánh giá rèn luyện của sinh viên đảm bảo sát đúng, công bằng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên, xoá bỏ các hiện tượng gian dối trong học tập, thi cử, tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp và Đoàn TN, Hội sinh viên thực hiện các hoạt động liên quan đến đáp ứng chất lượng đầu ra về các kỹ năng, phẩm chất, thái độ của sinh viên. Tổ chức tốt một số buổi sinh viên giao lưu với các nhà doanh nghiệp, giúp cho mỗi sinh viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt các buổi đối thoại giữa lãnh đạo với sinh viên nhà trường để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên, giải quyết những vấn đề mà sinh viên quan tâm.

- Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, nghiên cứu các giải pháp để tổ chức tốt “Lớp học phần” nhằm quản lý tốt quá trình học tập. Coi trọng công tác quản lý sinh viên ở cấp Khoa, quản lý sinh viên ngoại trú.

- Tổ chức tốt cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, các hoạt động xung kích, tình nguyện. Tiếp tục tổ chức tốt các sân chơi bổ ích cho sinh viên.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống câu lạc bộ để sinh viên rèn luyện kỹ năng, trở thành công cụ hỗ trợ cho đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nghiên cứu tổ chức bộ phận hỗ trợ sinh viên.

- Giải quyết kịp thời, đầy đủ công bằng các chế độ chính sách đối với sinh viên. Nghiên cứu thành lập quỹ học bổng khuyến khích học tập để tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà doanh nghiệp, động viên sinh viên học tập tốt.

Trên đây là những nội dung chủ yếu của phương hướng nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của Trường Đại học Kinh tế. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học đến toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị, xây dựng kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS. TS Nguyễn Văn Phát

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading

TÌM CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK