Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phần Thứ IV

In
3

PHẦN THỨ TƯ

TỔ CHỨC ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN Ở NGOÀI NƯỚC, BAN CÁN SỰ ĐOÀN, BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN

VÀ ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

I- ĐOÀN KHỐI

Đoàn khối là một cấp bộ Đoàn hoàn chỉnh được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng, do Đoàn cấp trên quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ quyền hạn cụ thể.

Điều kiện thành lập Đoàn khối trực thuộc cấp tỉnh trở lên là :

- Có từ 500 đoàn viên trở lên

- Có cán bộ Đoàn chuyên trách.

- Có văn phòng Đoàn và được cấp nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

II- ĐOÀN NGÀNH

Đoàn ngành là một hệ thống tổ chức Đoàn trong cùng một ngành, đây là một cấp bộ Đoàn hoàn chỉnh do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định thành lập. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn ngành được qui định trong quyết định thành lập của Đoàn cấp trên trực tiếp.

Điều kiện thành lập Đoàn ngành:

- Có tổ chức Đảng, chính quyền trực tiếp và thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc.

- Có từ 500 đoàn viên trở lên

- Có cán bộ Đoàn chuyên trách

- Có văn phòng Đoàn và được cấp nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

* Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách của Đoàn khối, Đoàn ngành trực thuộc tỉnh, huyện Đoàn do Ban Thường vụ Đoàn và cấp ủy Đảng cùng cấp quyết định.

III- ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

- Nhiệm vụ:

+ Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh thiếu nhi, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và của cấp ủy Đảng cùng cấp về công tác thanh thiếu nhi của khối hoặc ngành trong từng giai đoạn.

+ Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị của khối, ngành và của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

+ Tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong khối hoặc ngành làm tốt công tác thanh thiếu nhi, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy khối, ngành và Trung ương Đoàn giao. Định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy khối, ngành và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong khối, ngành.

+ Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính tài sản; công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định.

- Quyền hạn:

+ Được thực hiện quyền hạn của cấp bộ Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

+ Được chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn khối, ngành

+ Quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, tài chính (nếu có)

+ Được sử dụng con dấu theo quy định.

- Tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan chuyên trách:

+ Bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn khối, Đoàn ngành trực thuộc Trung ương Đoàn được tổ chức gồm 3 Ban cơ bản là:

1- Ban xây dựng Đoàn

2- Ban công tác thanh niên

3- Văn phòng

+ Biên chế cơ quan chuyên trách của Đoàn khối, Đoàn ngành trực thuộc Trung ương Đoàn từ 3-12 cán bộ. Căn cứ vào qui mô tổ chức và các chức danh theo quy định của Điều lệ Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn khối, Đoàn ngành tham mưu để cấp ủy Đảng quyết định biên chế cụ thể.

IV- BAN CÁN SỰ ĐOÀN

Các tổ chức Đoàn trong cùng một ngành hoặc khác ngành hoạt động trên cùng một địa bàn, một lĩnh vực (Đại học Quốc gia, Đại học khu vực, khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung và ở ngoài nước) có nhu cầu phối hợp hoạt động và được sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở các đơn vị đó thì có thể thành lập Ban cán sự Đoàn. Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định thành lập hoặc cấp ủy ra quyết định thành lập, Đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.

Ban cán sự Đoàn là một cấp bộ Đoàn không hoàn chỉnh gồm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Ban cán sự. Ban cán sự Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nếu ở tỉnh, thành phố thì trực thuộc tỉnh, thành Đoàn, ở ngoài nước thì trực thuộc Trung ương Đoàn. Nhiệm kỳ của Ban cán sự Đoàn là 5 năm.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CÁN SỰ ĐOÀN

1- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn cấp trên và của cấp ủy Đảng cùng cấp về công tác thanh thiếu nhi.

+ Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

+ Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Thực hiện công tác quản lý đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong phạm vi phụ trách.

2- Quyền hạn:

+ Được sử dụng con dấu theo quy định

+ Được trích tỷ lệ đoàn phí để phục vụ các hoạt động của Đoàn và một số quyền hạn như một cấp bộ Đoàn do cấp bộ Đoàn thành lập quy định.

+ Được ra quyết định khen thưởng (giấy khen) và đề nghị Đoàn cấp trên trực tiếp các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

V- BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN

Ban công tác thanh niên được thành lập ở các Bộ, Ngành, Tổng công ty.....nhằm tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Ngành, Tổng công ty....lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác thanh niên và giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên...

Nhiệm vụ của Ban công tác thanh niên được quy định trong nội dung liên tịch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo Bộ, Ngành liên quan.

VI- ĐOÀN Ở NGOÀI NƯỚC

1- Hệ thống tổ chức Đoàn:

- Tổ chức cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở) do Ban cán sự Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng cùng cấp (đối với những nơi chưa có Ban cán sự Đoàn) ra quyết định thành lập và Ban cán sự Đoàn hoặc cấp ủy Đảng cấp trên trực tiếp (đối với những nơi chưa có Ban cán sự Đoàn) ra quyết định công nhận. (Việc thành lập chi đoàn, liên chi đoàn do Đoàn cơ sở quyết định, Ban cán sự Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng cùng cấp công nhận).

- Ban cán sự Đoàn cấp tỉnh, thành phố, khu vực do Ban cán sự Đoàn nước hoặc cấp ủy Đảng cùng cấp (tại những nước chưa có Ban cán sự Đoàn) ra quyết định thành lập và cấp ủy nước ra quyết định công nhận. Chỉ thành lập Ban cán sự Đoàn trong trường hợp thực sự cần thiết tại những địa bàn có từ 3 tổ chức Đoàn cơ sở trở lên.

- Ban cán sự Đoàn ở nước nào do cấp ủy Đảng nước đó thành lập và Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định công nhận. Tại những nước chưa có điều kiện thành lập Ban cán sự Đoàn nước, tổ chức Đoàn lập ra trực thuộc Trung ương Đoàn và chịu sự quản lý trực tiếp của cấp ủy nước đó (theo chương trình phối hợp số 05/1998-CTLT ngày 3 tháng 11 năm 1998 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban cán sự Đảng ngoài nước).

- Ban Tổ chức và Ban Quốc tế Trung ương Đoàn chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong việc tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

a- Nhiệm vụ:

- Đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên

- Giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào hành động của tuổi trẻ, rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

- Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, các tổ chức Hội của Thanh niên (Hội Sinh viên, Hội Doanh nghiệp trẻ....) Đội TNTP Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, thịnh vượng, hướng về quê hương, đất nước.

- Thực hiện công tác quản lý tổ chức Đoàn và đoàn viên ngoài nước, công tác kiểm tra của Đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quyết định.

- Phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức thanh nhiên tiến bộ và thanh niên, nhân dân nước sở tại.

b- Quyền hạn:

- Ngoài những quyền hạn quy định tại Điều 17 chương III Điều lệ Đoàn, Đoàn cơ sở và Ban cán sự Đoàn ở nước ngoài được quyền quyết định và tổ chức trao Thẻ đoàn viên.

- Ban cán sự Đoàn ngoài nước được ra quyết định khen thưởng (giấy khen) và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (những nơi chưa có Ban cán sự Đoàn nước, tổ chức Đoàn trực tiếp đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đoàn có ý kiến của cấp ủy nước)

- Các cấp bộ Đoàn được trích lại 50% tiền đoàn phí để phục vụ các hoạt động của Đoàn.

- Chỉ có Ban cán sự Đoàn nước được sử dụng con dấu. Con dấu được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cấp và được đăng ký với cấp ủy nước, Đại sứ quán và các cơ quan chức năng.

c- Chế độ báo cáo:

- Các tổ chức Đoàn ở ngoài nước có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tình hình đoàn viên, thanh niên , kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị của tổ chức mình lên tổ chức Đoàn cấp trên trực tiếp 6 tháng một lần.

- Ban cán sự Đoàn nước hoặc tổ chức cơ sở Đoàn (ở những nơi chưa có Ban cán sự Đoàn nước) định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo với cấp ủy nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của đơn vị mình.

3- Chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đoàn:

Cấp bàn giao , tiếp nhận tổ chức Đoàn chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển từ nước ngoài về nước là Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn (hoặc tương đương) ở trong nước và Ban cán sự Đoàn nước hoặc cấp ủy nước (trong trường hợp không có Ban cán sự Đoàn nước) ở nước ngoài, sau đó báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

VII- ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1- Đoàn trong các trường đại học và cao đẳng:

- Là cấp bộ Đoàn tương đương cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn và con dấu như Đoàn cấp huyện do Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn ra quyết định thành lập (áp dụng cho các trường không phải là thành viên Đại học Quốc gia, Đại học khu vực).

Nhiệm kỳ đại hội: 5 năm 2 lần.

2- Đoàn trong Đại học Quốc gia, Đại học khu vực:

- Đoàn trong Đại học Quốc gia, Đại học khu vực được thành lập theo cơ cấu tổ chức đặc thù của ngành Giáo dục và Đào tạo, được cấp ủy Đảng thống nhất lãnh đạo và đề nghị thành lập gồm:

+ Đoàn Đại học Quốc gia, Đại học khu vực: là cấp bộ Đoàn tương đương cấp huyện do Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn ra quyết định thành lập; có nhiệm vụ, quyền hạn, con dấu như Đoàn cấp uyện và có một số nhiệm vụ, quyền hạn do cấp bộ Đoàn thành lập quy định.

Nhiệm kỳ đại hội: 5 năm 1 lần

Các Đoàn trường thành viên là Đoàn trực thuộc Đoàn Đại học Quốc gia, Đại học khu vực có nhiệm vụ , quyền hạn của tổ chức Đoàn cơ sở tương đương cấp huyện loại thứ hai được quy định tại khoản 2, mục VII, phần thứ hai - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần

+ Ban cán sự Đoàn Đại học quốc gia, Đại học khu vực: là cấp bộ Đoàn không hoàn chỉnh do Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn quyết định thành lập có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại mục IV phần thứ tư - hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và có một số nhiệm vụ, quyền hạn do cấp bộ Đoàn thành lập quy định.

Nhiệm kỳ đại hội: 5 năm 1 lần

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Đoàn các trường thành viên với Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia, Đại học khu vực do cấp bộ Đoàn thành lập quy định.

Nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần.

3- Liên chi đoàn khoa:

Liên chi đoàn khoa được thành lập theo các khoa chuyên ngành, ngành học trong các trường đại học, học viện, viện, các trường cao đẳng và trực thuộc Đoàn trường. Liên chi đoàn khoa chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng khoa và Ban Thường vụ Đoàn trường.

Điều kiện thành lập:

+ Có tổ chức Đảng và Ban Chủ nhiệm khoa trực tiếp và thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo

+ Có từ 3 chi đoàn trở lên.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của liên chi đoàn khoa:

Ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại mục III, phần thứ ba - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, liên chi đoàn khoa có nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Đề xuất và phối hợp với Ban Chủ nhiệm khoa, các tổ bộ môn và các đoàn thể trong khoa làm tốt công tác thanh niên, sinh viên.

+ Đại diện cho sinh viên tham gia các hội đồng, các cuộc họp của khoa liên quan đến vấn đề sinh viên, được phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của sinh viên.


Tags:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: