Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Nghị quyết: Đề nghị kết nạp Đảng Viên

Nghị quyết: Đề nghị kết nạp Đảng Viên

Email In

 

 Dưới đây là mẫu đề nghị kết nạp đảng viên mới

Nghị quyết

Đề nghị kết nạp đảng viên

 

- Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ….. tháng ….. năm ……, chi bộ …………………………………………… đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng………………………………………………………. vào Đảng.

Tổng số đảng viên của Chi bộ: …………… đảng viên, trong đó chính thức:  …………… đồng chí, dự bị:  …………… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức:  …..… đồng chí, dự bị: …..… đồng chí.

Vắng mặt: …. .. đảng viên, trong đó chính thức:  …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.      

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………………………..… Chức vụ …………………

Thư ký hội nghị: đồng chí ………………………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về quần chúng  ………………………………………………. như sau:

Về lý lịch: ……………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….

Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp quần chúng ………………………………………………………vào Đảng ……….. đồng chí (đạt ……….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ………. đồng chí (………….%)với lý do ………………………………………………………….v

………………………………………………………………………………………………………………….

Chi bộ đề nghị Đảng uỷ xét, kết nạp quần chúng ……………………………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Trường Đại học GTVT  (để báo cáo)

- Lưu chi bộ.

                              T/M Chi bộ

Bí thư

(ký, ghi rõ họ và tên)

 ———————————————————————————————-

Đảng bộ ………………….                                     Đảng cộng sản việt nam

Đảng uỷ bộ phận………….                              …………, ngày…..tháng….năm200

……………………………………

Số:……-BC/ĐU

 

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading