Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Mẫu giới thiệu vào Đảng của Chi đoàn

Mẫu giới thiệu vào Đảng của Chi đoàn

Email In

 

Dưới đây là mẫu giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng của người giới thiệu:

 

Đảng cộng sản việt nam

 

Giấy giới thiệu

Người vào Đảng

 

Kính gửi:     Chi uỷ: …………………………………………………………………….

                   Đảng uỷ: ………………………………………………………………….

 

Tôi là: ……………………………………………………. Sinh ngày ……. tháng …… năm ……..

Vào Đảng ngày ….. tháng …. năm ………, chính thức ngày ….. tháng …. năm ……..

Chức vụ trong Đảng hiện nay: ……………………………………………………………., chính quyền ……………………………………………………………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ……………………………………………………………………………

Ngày ….. tháng …… năm ……..được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ……………………………………………………………… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………………………………. vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Hà Nội, ngày………tháng……..năm ……….

Đảng viên giới thiệu

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————- 

Đoàn ……………………..

Đoàn T.N.C.S. Hồ chí Minh 

Chi đoàn………………………………………….. 

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm …

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading