Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Mẫu báo cáo kết nạp đảng viên của đảng ủy

Mẫu báo cáo kết nạp đảng viên của đảng ủy

Email In

 

Dưới đây là mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng ủy  

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

 

      Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Ngày ……tháng……năm 200…., Ban Chấp hành Đảng bộ …………………

đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng………………………………..vào Đảng.

      Tổng số uỷ viên Ban Chấp hành……..đồng chí, có mặt………….đồng chí vắng mặt……..đồng chí.

       Lý do vắng mặt:………………………………………………………………….

       Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………….Chức vụ………………

       Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………….

        Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về quần chúng…………………………………………như sau:

        Về lý lịch: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        Những ưu, khuyết điểm chính:

        (Về phẩm chất chính trị; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Đối chếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng uỷ bộ phận……………………………………………báo cáo với

Đảng uỷ cơ sở……………………………………..xét (hoặc không) kết nạp quần chúng…………………………………………..vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Số đồng chí tán thành……….. (đạt……%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành………….. (đạt…………..%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không

tán thành ……..đồng chí với lý do……………………………………………………

        Đề nghị Đảng uỷ xét (hoặc không) kết nạp quần chúng vào Đảng.

 

                                                                                                        Thay mặt đảng ủy:

                                                                                                                  Kí tên:

                                                                                                         (ghi rõ họ và tên)

 

                                                                                                                         

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading