Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Biên bản họp Tổ

Biên bản họp Tổ

Email In

 

 Dưới đây là biên bản họp tổ đảng về việc nhận xét quần chúng đề nghị kết nạp đảng:

Biên bản họp tổ  đảng

Nhận xét quần chúng đề nghị kết nạp Đảng

 

- Thời gian: Hồi ………giờ ………, ngày …….. tháng ……. năm ………

-  Địa điểm:  ………………………………………………………………

Tổng số đảng viên của Tổ Đảng: …………… đảng viên, trong đó chính thức:  …………… đồng chí, dự bị:  …………… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức:  …..… đồng chí, dự bị: …..… đồng chí.

Vắng mặt: …. .. đảng viên, trong đó chính thức:  …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.      

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………………………..… Chức vụ …………………

Thư ký hội nghị: đồng chí ………………………………………………………….

1) Đồng chí Tổ trưởng báo cáo quá trình rèn luyện, phấn đấu, kết quả thẩm tra lý lịch và ý kiến quần chúng về anh (chị): ……………………………………………………………..

2) Đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Tổ Đảng:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3) Kết luận

Căn cứ vào các điều kiện gia nhập Đảng, Tổ Đảng đã biểu quyết ……. /……. số đảng viên chính thức có mặt (đạt ………%) đề nghị Đảng ủy Trường Đại học giao thông vận tải xét chuẩn y kết nạp anh (chị): ………………………………….. …….

vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

 

   Đảng bộ ……………………..

Đảng cộng sản việt nam

 

Chi bộ ………………………………………..

 

 

 

Huế, ngày ….. tháng …… năm ………

 

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading