Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Biên bản họp Chi đoàn

Biên bản họp Chi đoàn

Email In

 

Biên bản họp chi đoàn Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng

 Thời gian: Hồi ………. giờ ………, ngày ….…  tháng …….. năm …………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Thành phần tham dự:         Tổng số đoàn viên theo danh sách: …………….

                                        Số đoàn viên tham dự: ………………………….

                                        Số đoàn viên vắng mặt: …………………………

Chủ toạ: ……………………………………………………………………………………………

Thư ký: …………………………………………………………………………………………….

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng đảng và đề nghị Chi bộ ……………………………………………………….

xem xét, kết nạp.

Nhận thấy đoàn viên ưu tú ………………………………………………… có:

- Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          + Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, Chi đoàn ………………………………

kính đề nghị Chi bộ ………………………………………………….. xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của ……….. đ/c (đạt …………%) so với tổng số đoàn viên chi đoàn; số không tán thành ………. đ/c (đạt …………%), với lý do ………………………………..….

……………………………………………………………………………………. 

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ toạ

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————– 

Đoàn ……………

Đoàn T.N.C.S. Hồ chí Minh 

BCH Chi đoàn…………………………………. 

Huế, ngày ….. tháng ……. năm ………

 

Comments

avatar le quang manh
0
 
 
bien ban hop BCH chi doan
Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment
Hủy
Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading