Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Biên bản họp Chi bộ

Biên bản họp Chi bộ

Email In

 

Biên bản họp chi bộ Nhận xét quần chúng đề nghị kết nạp Đảng

 – Thời gian: Hồi ………giờ ………, ngày …….. tháng ……. năm ………

- Địa điểm: …………………………………………………………………

Tổng số đảng viên của Chi bộ: …………… đảng viên, trong đó chính thức:  …………… đồng chí, dự bị:  …………… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức:  …..… đồng chí, dự bị: …..… đồng chí.

Vắng mặt: …. .. đảng viên, trong đó chính thức:  …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.      

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………………………..… Chức vụ …………………

Thư ký hội nghị: đồng chí ………………………………………………………….

1) Đồng chí Bí thư báo cáo quá trình rèn luyện, phấn đấu, kết quả thẩm tra lý lịch và ý kiến quần chúng về anh (chị): ……………………………………………………………..

2) Đóng góp ý kiến của các đồng chí trong chi bộ:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3) Kết luận

Căn cứ vào các điều kiện gia nhập Đảng, Chi bộ đã biểu quyết ……. /……. số đảng viên chính thức có mặt (đạt ………%) đề nghị Đảng ủy Trường Đại học giao thông vận tải xét chuẩn y kết nạp anh (chị): ………………………………….. …….

vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

——————————————–

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

 

 

 

 

 

    Đảng bộ ………………………………..

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ ………………………………………..

 

 

Huế, ngày ….. tháng …… năm ……….

Tổng hợp ý kiến nhận xét

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

đối với người xin vào Đảng

 

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với quần chúng ……………………………………………………………… xin vào Đảng.

- Tên các tổ chức đoàn thể nơi làm việc:  ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………, tổng số có:………đồng chí.

- Tên chi uỷ nơi cư trú: …………………………………………………. có:………đồng chí.

Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và trong chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp ………………………….…………………………. vào Đảng là …….. đồng chí, trong tổng số ………… đồng chí có mặt được hỏi ý kiến (đạt………… %).

Số không tán thành ………. đồng chí (chiếm ……. .. %) với lý do ………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                            T/M Chi ủy

                                                                         Bí thư

                                                                             (ký, ghi rõ họ và tên)

 

———————————————————————————————– 

Đảng bộ …………………………….

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ ………………………………………..

 

Số: ………… – NQ/CB

………….., ngày ….. tháng …… năm ……….

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading